Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2015

zuza071
Tam gdzie rozum stawia kropkę, nadzieja zazwyczaj dostawia dwie kolejne.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viaserplesniowy serplesniowy
zuza071
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
zuza071
3934 67ab
zuza071

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaserplesniowy serplesniowy
zuza071

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viaserplesniowy serplesniowy
zuza071
0903 b8fa 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viaserplesniowy serplesniowy
zuza071
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaserplesniowy serplesniowy

March 29 2015

zuza071
zuza071

March 28 2015

zuza071
zuza071
zuza071
3780 ecc1
Reposted fromscorpix scorpix viadoubleespresso doubleespresso
zuza071
zuza071
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabookart bookart
4085 a46b 500
Reposted fromcoucourfeyrac coucourfeyrac viabookart bookart
zuza071
8139 bc01 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu
7116 ba6a
Reposted frompengin pengin vianiemaproblemu niemaproblemu
zuza071
0722 80d6 500
Reposted fromrol rol viaBabson Babson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl